Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez EPOLMED sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Określenia użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Podmiot leczniczy - EPOLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Stalowa 17 (41-506), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692041, NIP 6312672729, REGON: 368078770 zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Śląskiego pod nr: 000000253476,
  2. Centrum Medyczne EPOLMED – zakład leczniczy Podmiotu leczniczego prowadzący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w ramach którego w jednostce organizacyjnej EPOLMED Telemedycyna prowadzona jest działalność lecznicza wyłącznie za pośrednictwem dedykowanych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  3. Serwis – serwis internetowy pod adresem e-recepta.net prowadzony przez Podmiot leczniczy
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podmiot leczniczy
  5. Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pomocą Serwisu z Usług medycznych świadczonych przez Podmiot leczniczy. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych staje się Pacjentem za zgodą i pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego.
  6. Konsument – osoba fizyczna, w tym Pacjent, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Lekarz - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 tj.) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 tj.).
  8. Odpowiedni Lekarz – Lekarz przypisany w ramach funkcjonalności Serwisu do świadczenia na rzecz danego Pacjenta zarezerwowanej Usługi medycznej.
  9. Rejestracja – proces utworzenia Konta w Serwisie.
  10. Konto – pole zawierające dane w zakresie przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący bezpośrednio do realizacji Usługi przez Użytkownika.
  11. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
  12. Usługa medyczna – świadczenie zdrowotne udzielane drogą elektroniczną za wynagrodzeniem określonym w Cenniku dostępnym w Serwisie oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu przez Podmiot leczniczy w ramach Centrum Medycznego EPOLMED na rzecz Pacjenta, za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na odległość, przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych bez bezpośredniego badania fizykalnego Pacjenta wraz z możliwością konsultacji medycznej (teleporady), na skutek której po dokonaniu analizy konkretnego przypadku Lekarz może wystawić e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania w ramach konsultacji online. W ramach usługi medycznej Podmiot leczniczy zapewnia możliwość uzyskania następujących ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
   1. E – recepta: konsultacja recepturowa – w ramach której lekarz lub inna uprawniona przepisami osoba wykonująca zawód medyczny, na podstawie danych o stanie zdrowia uzyskanych od Pacjenta, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, przy wykorzystaniu wszystkich umiejętności zawodowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny decyduje, czy istnieje potrzeba wystawienia Pacjentowi recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny oraz w razie takiej potrzeby wystawia taką receptę,
   2. E – zwolnienie: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne w ramach którego Podmiot leczniczy w każdym przypadku zapewnia konsultację medyczną w formie teleporady, oraz na podstawie danych o stanie zdrowia uzyskanych od Pacjenta, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, przy wykorzystaniu wszystkich umiejętności zawodowych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny decyduje, czy istnieje potrzeba wystawienia Pacjentowi zaświadczenia o niezdolności do pracy,
   3. E – konsultacja: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne polegające na udzieleniu przez Lekarza danej specjalności porad lekarskich, w formie teleporady, bez bezpośredniego badania fizykalnego Pacjenta,
  13. Opłata– należność uiszczana przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem bezpośrednio po złożeniu rezerwacji za pośrednictwem Formularza zamówienia na Usługę medyczną, zgodnie z Cennikiem.
  14. Formularz zamówienia– propozycja zawarcia Umowy o świadczenie Usług medycznych, złożona przez Pacjenta za pośrednictwem Serwisu.
  15. Kartoteka Pacjenta/ Dokumentacja medyczna – kartoteka Pacjenta obejmująca dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dn. 6 listopada 2008r. Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Korzystanie przez Pacjenta z Usług medycznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Dostępność Usług medycznych uzależniona jest od indywidualnej dostępności Lekarzy.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest na urządzeniu komputerowym, spełniającym następujące warunki techniczne:
  1. Stałe połączenie do sieci Internet,
  2. Należy używać jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Chrome, Safari, Opera lub IE,
  3. Należy posiadać adres poczty elektronicznej (konto e-mail),
  4. Wymagane jest włączenie obsługi „cookies” – ciasteczek.
 2. Podmiot leczniczy informuje, iż w trakcie korzystania przez Pacjenta z Serwisu w systemie informatycznym Pacjenta są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" w systemie informatycznym Pacjenta jest konieczne do prawidłowego realizowania Usług medycznych za pośrednictwem Serwisu.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020, poz. 344). Usługi te podlegają jednocześnie przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2020. poz. 287) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Umowa o Usługę medyczną jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 7 Ustawy prawach konsumenta i nie mają do niej zastosowania przepisy tej ustawy.
 3. Umowa o Usługę medyczną jest umową o udzielenie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 2 ust. 4 Ustawy o zawodzie lekarza i mają do niej zastosowanie przepisy tych ustaw, a także przepisy Ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta i prawach pacjenta.
 4. W momencie rezerwacji Usługi medycznej za pośrednictwem Serwisu, Pacjent potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 5. E- Konsultacje medyczne świadczone w ramach Usługi medycznej obejmują udzielanie specjalistycznych porad lekarskich w wybranych dziedzinach medycyny i świadczone są w sposób zdalny za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z lekarzem.
 6. Usługa medyczna nie jest przeznaczona dla Pacjenta, który wymaga hospitalizacji lub pozostaje w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Usługa medyczna nie jest świadczeniem zdrowotnym ratującym życie.
 7. W przypadkach nagłych lub w przypadku pogorszenia samopoczucia lub stanu zdrowia Pacjenta, powinien on niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego lub udać się do najbliższej placówki medycznej, udzielającej świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem.
 8. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, Podmiot leczniczy, na podstawie wskazań medycznych, może wezwać Pacjenta do zgłoszenia się do podmiotu leczniczego, w którym udziela się świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem lub wezwać – na miejsce wskazanego przez Pacjenta przy rejestracji miejsca pobytu – zespół ratownictwa medycznego, o ile zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w ocenie personelu Podmiotu leczniczego, występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta.
 9. Jeżeli uzyskanie Usługi medycznej nie jest możliwe lub jest utrudnione z jakichkolwiek powodów lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta uległy pogorszeniu, powinien on niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej zespołu ratownictwa medycznego lub innego podmiotu leczniczego, udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.
 10. Dokonanie przez Pacjenta rezerwacji Usługi medycznej jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pacjenta wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Podmiot leczniczy danych osobowych o stanie zdrowia Pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz udostępnienia tych danych Podmiotowi leczniczemu. Brak wyrażenia przez Pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia skutkuje brakiem możliwości wykonania Usługi medycznej.
 11. W celu dokonania rezerwacji Usługi medycznej, Pacjent obowiązany jest do dokonania następujących czynności:
  1. Wybrania na stronie głównej Serwisu Usługi medycznej, co oznacza chęć zawarcia przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi medycznej;
  2. Wypełnienia Formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie głównej Serwisu. Warunkiem wykonania Usługi medycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza zgłoszenia;
  3. Wniesienia Opłaty w formie przedpłaty zgodnie z Cennikiem. Opłata za zarezerwowaną Usługę medyczną dokonywana jest przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem za pośrednictwem platformy TPay. Opłata stanowi kwotę brutto i wyczerpuje wszelkie należności za zarezerwowaną Usługę medyczną.
 12. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia rezerwacyjnego Pacjenta uprawnia zamówionego świadczenia zdrowotnego, w trakcie którego na podstawie przeprowadzonego wywiadu Lekarz lub w przypadku e-recepty inna uprawniona przepisami osoba wykonująca zawód medyczny podejmie decyzję w zakresie dalszych działań. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Podmiot leczniczy wzywa Pacjenta do uzupełnienia danych na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 13. Zawarcie umowy na Usługę medyczną pomiędzy Pacjentem a Podmiotem leczniczym następuje w momencie rozpoczęcia przez Podmiot leczniczy realizacji konsultacji w panelu administracyjnym Serwisu lub w momencie potwierdzenia przez Podmiot leczniczy możliwości realizacji Usługi medycznej zgodnie z funkcjonalnością Serwisu.
 14. Po prawidłowym przeprowadzeniu Usługi medycznej, Pacjent może otrzymać na wskazany przy rezerwacji Usługi medycznej adres e-mail lub numer telefonu e-receptę, e-zwolnienie lub e-skierowanie. W przypadku stwierdzenia braku wskazań do przepisania określonego leku, Lekarz może zaproponować inny lek adekwatny do przeprowadzonego wywiadu oraz stwierdzonych dolegliwości.
 15. Po zrealizowaniu Usługi medycznej Podmiot leczniczy wystawia paragon lub fakturę za zrealizowaną Usługę oraz:
  1. w przypadku gdy Pacjent posiada założone konto Pacjenta w serwisie, paragon / faktura zostają udostępnione w serwisie.
  2. w przypadku braku takiego konta faktura lub paragon za zrealizowaną Usługę zostaną wysłane na wskazany przy rezerwacji Usługi medycznej adres e-mail. Pacjent wyraża zgodę na otrzymanie faktury lub paragonu za Usługę medyczną w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu e-mail.
 16. Lekarz podejmuje samodzielnie decyzję o udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz o zasadności wystawienia e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania w przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności jego wystawienia w szczególności w zakresie wątpliwości natury medycznej, istniejących przeciwwskazań, błędów w wypełnionym formularzu lub braku wyraźnych wskazań do leczenia. Lekarz uprawniony jest do odmowy kontynuowania świadczenia Usługi medycznej w przypadku rażąco konfliktowego lub wulgarnego zachowania się Pacjenta. W okolicznościach, o których mowa w niniejszym pkt. 12 Usługę medyczną uważa się za wykonaną, a pobrana płatność nie podlega zwrotowi.
 17. W przypadku, gdy Lekarz uzna, że z uwagi na stan zdrowia lub inne okoliczności wskazane przez Lekarza, Pacjent wymaga osobistej konsultacji medycznej, Usługę medyczną uważa się za wykonaną, a pobrana płatność nie podlega zwrotowi.
 18. W trakcie korzystania z Usługi medycznej Pacjent może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji o stanie zdrowia, niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji medycznych, takich jak np. kopię dokumentacji medycznej, wyników badań, zaleceń lekarskich oraz wszelkich innych dokumentów potwierdzających aktualny stan zdrowia oraz przebyte choroby czy historię przyjmowanych leków. Dodatkowe dane medyczne zostaną przekazane do Odpowiedniego Lekarza. W przypadku dalszych wątpliwości, co do danych wskazanych w Formularzu zgłoszenia, Odpowiedni Lekarz może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem. W przypadku odmowy udostępnienia danych lub braku odpowiedzi Pacjenta w okresie 24 godzin od podjęcia przez Lekarza kontaktu z Pacjentem, Usługa medyczna zostaje zamknięta, a Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków.
 19. W momencie dokonywania rezerwacji Usługi medycznej Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że telemedyczna konsultacja lekarska, podczas której Pacjent może uzyskać receptę na leki, zwolnienie lekarskie lub skierowanie na badanie diagnostyczne, nie zastępuje osobistego badania lekarskiego.
 20. Lekarz nie wystawia recept na leki o działaniu narkotycznym, nasennym z benzodiazepiną, testosteron oraz inne leki psychoaktywne. W przypadku zakupienia Usługi medycznej, w ramach której Pacjent zawnioskuje o leki wymienione w zdaniu pierwszym, Usługę medyczną uważa się za wykonaną, a Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków, pod warunkiem, że Podmiot leczniczy przystąpił do zapoznania się z dokumentację pacjenta i rozpoczął realizację Usługi.
 21. Pacjent jest zobowiązany do posługiwania się danymi, które dotyczą wyłącznie jego osoby. Wykorzystywanie danych innej osoby lub danych, które nie są prawdziwe będzie skutkować odpowiedzialnością prawną osoby, która posługuje się cudzymi lub nieprawdziwymi danymi.
 22. W przypadku wykorzystania przez Pacjenta danych innej osoby lub danych, które nie są prawdziwe, Usługa medyczna ulega zamknięciu, a Użytkownikowi lub Osobie niebędącej Użytkownikiem nie przysługuje zwrot środków.
 23. Posługiwanie się nieprawidłowymi danymi oraz przekazanie Podmiotowi leczniczemu nieprawdziwych informacji może skutkować wydaniem błędnej diagnozy lub ustalenia nieprawidłowego sposobu leczenia, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 24. W przypadku gdy Podmiot leczniczy nie jest w stanie zweryfikować tożsamości Pacjenta bądź gdy po dokonanej weryfikacji nie ma pewności co do tożsamości Pacjenta, Podmiot leczniczy jest uprawniony do zażądania podjęcia przez Pacjenta dodatkowych działań weryfikacyjnych lub odmówić dalszego świadczenia Usługi medycznej. W przypadku odmowy odpowiedzi lub braku odpowiedzi na wezwanie Podmiotu lecznicze przez Pacjenta w okresie 24 godziny od momentu wystosowania wezwania, Usługa medyczna ulega zamknięciu, a Użytkownikowi lub Osobie niebędącej Użytkownikiem nie przysługuje zwrot środków.

§4 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usługi medycznej zawierana jest pomiędzy Pacjentem a Podmiotem leczniczym, który potwierdzi możliwości wykonania Usługi medycznej lub przystąpi do rozpoczęcia realizacji konsultacji w panelu administracyjnym Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie poprzez łączne spełnienie przez Pacjenta następujących warunków:
  1. Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza zgłoszenia,
  2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego zaakceptowanie,
  3. Podanie niezbędnych do świadczenia Usług medycznych danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia,
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych,
  5. Dokonanie Opłaty za zarezerwowaną Usługę medyczną zgodnie z Cennikiem.
 2. Wypełnienie przez Pacjenta Formularza zgłoszenia oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pacjenta zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 3. Usługa medyczna jest uważana za wykonaną w momencie przystąpienia przez Lekarza do weryfikacji informacji udostępnionych przez Pacjenta.
 4. Usługa medyczna może być świadczona wyłącznie na rzecz Pacjentów, którzy ukończyli 18 lat.
 5. Pacjenta danych innej osoby, Usługa medyczna ulega zamknięciu, a Użytkownikowi lub Osobie niebędącej Użytkownikiem nie przysługuje zwrot środków.
 6. Pacjent zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nie naruszających praw osób trzecich. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również adres zamieszkania i adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podanymi danymi. Wszelkie treści wysyłane Pacjentowi lub otrzymane od Pacjenta z adresu e-mail podanego przez Pacjenta podczas rejestracji Konta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Pacjenta.
 7. Po wprowadzeniu przez Pacjenta niezbędnych danych, koniecznych do założenia Konta w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu, Serwis wysyła na adres e-mail podany przez Pacjenta link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Użytkownika. Pacjent obowiązany jest zachować poufność hasła pozwalającego na logowanie do Konta Użytkownika.
 8. Pacjent posiadający Konto Użytkownika może dokonać rezerwacji Usługi medycznej po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Posiadanie Konta pozwala na skrócenie procedury rezerwacyjnej.
 9. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Lekarzem wyłącznie przed przystąpieniem przez Lekarza do wykonania Usługi medycznej.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Podmiotem leczniczym a Pacjentem na czas wykonania Usługi medycznej zarezerwowanej za pośrednictwem Serwisu.
 11. Podmiot leczniczy ma prawo odmówić realizacji Usługi medycznej bez podania przyczyny. W takim wypadku dokonywany jest pełen zwrot poniesionej przez Pacjenta opłaty, w terminie 14 od dnia ujawnionej w ramach funkcjonalności Serwisu odmowy przez Podmiot leczniczy realizacji Usługi medycznej.
 12. Opłaty pobierane są od Pacjentów za pośrednictwem portalu – usług TPay. Ceny usług są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych. Z tytułu realizacji płatności Podmiot leczniczy nie pobiera od Pacjenta dodatkowych opłat.
 13. Pacjent zleca Podmiotowi leczniczemu zarządzanie środkami pochodzącymi z Opłaty do czasu realizacji Usługi medycznej.
 14. Rozliczenie rezerwacji Usługi medycznej przebiega na następujących zasadach:
  1. po złożeniu przez Pacjenta rezerwacji Usługi medycznej, Pacjent przekierowany zostaje do strony, za pomocą której pobierana jest Opłata. Opłata wpływa na dedykowany numer rachunku w serwisie TPay prowadzony we własnym imieniu przez Podmiot leczniczy.
  2. środki znajdujące się na rachunku, o którym mowa powyżej należą - do czasu realizacji Usługi medycznej - do Pacjenta. Podmiot leczniczy zarządza zgromadzonymi na rachunku środkami we własnym imieniu na zlecenie Pacjenta.

§5 WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z uwagi na wystąpienie przypadków siły wyższej, przez które rozumie się przyczyny nagłe, niezależnych od Podmiotu leczniczego, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne.
 2. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku:
  1. działania osób trzecich, które korzystają z serwisu w sposób bezprawny lub bez wymaganych uprawnień;
  2. działania lub zaniechania Pacjentów, które pozostają sprzeczne z Regulaminem, w tym posługiwanie się przez Pacjenta nieprawdziwymi bądź niepełnymi informacjami i danymi.

§6 REKLAMACJE

 1. Podmiot leczniczy dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące zarezerwowanych Usług medycznych należy składać pisemnie na adres EPOLMED Sp. z o.o. ul. Stalowa 17 41-506 Chorzów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Reklamacje dotyczące Usług medycznych rozpatrywane są przez Odpowiednich Lekarzy.
 3. Dla prawidłowego złożenia reklamacji w formie elektronicznej Pacjent powinien wskazywać dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji. Dla prawidłowego złożenia reklamacji w formie pisemnej należy określić dodatkowo: przedmiot reklamacji, żądanie Pacjenta, wskazać datę rezerwacji Usługi medycznej, której dotyczy Reklamacja.
 4. Reklamacja rozpatrzona zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 5. Przedmiotu reklamacji nie stanowi brak wystawienia przez Lekarza w ramach świadczonej Usługi medycznej e-recepty, e-zwolnienia czy e-skierowania w przypadku, gdy Lekarz przeprowadzający konsultację medyczną nie znajdzie postawy do wystawienia ww. dokumentów.
 6. W sytuacji, gdy dane podane w Reklamacji są niekompletne i wymagają uzupełnienia, Podmiot leczniczy lub Lekarz zwróci się przed rozpatrzeniem Reklamacji o ich uzupełnienie w terminie 14 dni. Czas udzielenia dodatkowych informacji powoduje zawieszenie terminu na rozpatrzenie Reklamacji. Brak przedstawienia informacji uzupełniających skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpatrzenia.
 7. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Pacjenta adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez te osoby sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której dokonano złożenia Reklamacji.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Podmiot leczniczy reklamacji w zakresie Usług medycznych, dokonana zostanie odpowiednia korekta e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania lub zwrócona zostanie Opłata uiszczona za rezerwację Usługi medycznej, na wskazany przez Pacjenta numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni.
 9. Nieznajomość przez Pacjenta treści niniejszego Regulaminu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub Reklamacji względem Podmiotu leczniczego.
 10. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu (błąd w Serwisie) do e-recepta.net na adres e-mail: [email protected]

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 7) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, w konsekwencji czego konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy na podstawie przepisów tej ustawy.

§8 USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Podmiot leczniczy świadczy za pomocą drogi elektronicznej dodatkowe usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej są świadczone siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Podmiot leczniczy jest uprawniony do wyboru i zmiany rodzaju form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmian Regulaminu.
 3. Usługa formularza kontaktowego dostępna jest po kliknięciu w zakładkę „Kontakt” i umożliwia wysyłanie wiadomości do Podmiotu leczniczego.
 4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu i obejmuje udostępnienie Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach serwisu, który umożliwia w szczególności modyfikację danych które podał na etapie rejestracji, oraz weryfikację historii Usług medycznych.
 5. Wszelkie reklamacje w zakresie realizacji usług, o których mowa w niniejszym paragrafie należy zgłaszać pod adresem e-mail [email protected]..

§9 DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Podmiotu leczniczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 3. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, jak również innym osobom lub podmiotom ustawowo uprawnionym do jej otrzymania, po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.
 4. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 5. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Podmiotu leczniczego.
 6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Podmiot leczniczy pobiera opłaty wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 7. Opłaty, o której mowa w ust. 6 nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 28 ust. 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób:
  1. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  2. na informatycznym nośniku danych;
  3. w formie skanu stanowiącego odwzorowanie cyfrowe dokumentacji prowadzonej w sposób papierowy.

§10 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i Osób niebędących Użytkownikami Serwisu jest EPOLMED Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Stalowa 17 (41-506), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692041, NIP 6312672729, REGON: 368078770
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: [email protected] bądź pocztą tradycyjną na adres Stalowa 17, 41-506 Chorzów.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników i Osoby niebędące Użytkownikami za pośrednictwem Formularzy elektronicznych Serwisu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług medycznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Zakres zbieranych danych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane o stanie zdrowia.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Brak zgody na przetwarzanie wskazanych danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji celów, dla których zgoda ta miałaby zostać udzielona. Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
  2. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

 • Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu obowiązywania umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane medyczne pacjentów będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020 poz. 849), czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.
 • Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności:
  1. Lekarze wystawiający e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie,
  2. Lekarze wykonujący telemedyczną konsultację,
  3. Pracownicy administracyjni,
  4. Firmy księgowe,
  5. Dostawcy systemu płatności on-line,
  6. Dostawcy usług i systemów IT.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ma podstawy sądzić, że Administrator danych osobowych przetwarza dane niezgodnie z rozporządzeniem RODO. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników i Osób niebędących Użytkownikami znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności Serwisu internetowego.
 • §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Każdy Pacjent przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępniony zostaje na głównej Stronie Serwisu, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
  2. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią.
  3. O przeniesieniu całości lub części praw i obowiązków zgodnie z ust. 2 powyżej Pacjent informowany jest poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Serwisu.
  4. Pacjent nie może bez pisemnej zgody Podmiotu leczniczego przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią.
  5. Pacjent, celem usunięcia swojego Konta w Serwisie, dokonuje zgłoszenia żądania usunięcia Konta na adres e-mail [email protected] wskazując cel wiadomości – „usunięcie Konta”. Usunięcie Konta następuje w terminie 14 dni.
  6. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Pacjent może zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Regulaminu.
  7. O zmianach Regulaminu Podmiot leczniczy poinformuje na stronie Serwisu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  8. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
  10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024

  Załączniki:
  1. Cennik.