REGULAMIN

Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez E-recepta.net

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem zobowiązana jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Określenia użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. E-recepta.net - właściciel Serwisu jest DT Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Stalowa 17 (41-506), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692041, NIP 6312672729, REGON: 368078770 E-recepta.net nie świadczy Usług medycznych i nie udziela jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, a także nie jest podmiotem leczniczym wykonującym jakiekolwiek czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub medycznych.
  2. Serwis – serwis internetowy pod adresem prowadzony przez E-recepta.net
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez E-recepta.net.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pomocą Serwisu z Usług medycznych świadczonych przez Lekarzy, przy użyciu Konta.
  5. Osoba niebędąca Użytkownikiem - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieposiadająca Konta w Serwisie, która korzysta za pomocą Serwisu z Usług medycznych świadczonych przez Lekarzy.
  6. Konsument – Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Lekarz - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 t.j.) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.).
  8. Odpowiedni Lekarz – Lekarz przypisany w ramach funkcjonalności Serwisu do świadczenia na rzecz danego Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem zarezerwowanej Usługi medycznej.
  9. Rejestracja – proces utworzenia Konta w Serwisie.
  10. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkownika.
  11. Usługa medyczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Lekarza na rzecz Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem, za pośrednictwem Serwisu. Usługa umożliwia między innymi wystawienie przez Lekarza E-recepty, E-zwolnienie, E-skierowania w ramach telemedycznej konsultacji online.
  12. Usługa – świadczenie E-recepta.net realizowane na rzecz Lekarza za pomocą Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługa jest świadczona za wynagrodzeniem określonym w Cenniku. Usługa umożliwia między innymi składanie przez Użytkowników rezerwacji na E-receptę, E-zwolnienie, E-skierowanie w ramach telemedycznej konsultacji online z Lekarzem.
  13. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu rezerwacji za pośrednictwem Formularza zamówienia na Usługi medyczne, zgodnie z Cennikiem.
  14. Formularz zamówienia – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie Usług medycznych z Lekarzem, złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 2. Korzystanie przez Użytkowników lub Osoby niebędące Użytkownikami z Usług medycznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Dostępność Usług medycznych uzależniona jest od indywidualnej dostępności Lekarzy.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest na urządzeniu komputerowym, spełniającym następujące warunki techniczne:
  1. Stałe połączenie do sieci Internet,
  2. Należy używać jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Chrome, Safari, Opera lub IE,
  3. Należy posiadać adres poczty elektronicznej (konto e-mail),
  4. Wymagane jest włączenie obsługi „cookies” – ciasteczek.
 2. E-recepta.net informuje, iż w trakcie korzystania przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem z Serwisu w systemie informatycznym Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" w systemie informatycznym Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem jest konieczne do prawidłowego realizowania Usług medycznych za pośrednictwem Serwisu.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.). Usługi te podlegają jednocześnie przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
 2. W momencie rezerwacji Usługi medycznej za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem może zawrzeć umowę z Lekarzem, który zostanie do niej przypisany w ramach funkcjonalności Serwisu. E-recepta.net działa wyłącznie jako podmiot udzielający Lekarzowi licencji na korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności oraz umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Lekarzem, przekazując poprzez Serwis istotne informacje dotyczące zamówionej Usługi medycznej do Odpowiedniego Lekarza. E-recepta.net nie świadczy usług medycznych.
 4. Dokonanie przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem rezerwacji Usługi medycznej jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem wyraźnej zgody na przetwarzanie przez E-recepta.net danych osobowych o stanie zdrowia Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz udostępnienia tych danych Odpowiedniemu Lekarzowi. Brak wyrażenia przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia skutkuje brakiem możliwości wykonania Usługi medycznej.
 5. W celu dokonania rezerwacji Usługi medycznej, Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem obowiązana jest do dokonania następujących czynności:
  1. Wybrania na stronie głównej Serwisu Usługi medycznej, co oznacza chęć zawarcia przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi medycznej z Odpowiednim Lekarzem;
  2. Wypełnienia Formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie głównej Serwisu. Warunkiem wykonania Usługi medycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza zgłoszenia;
  3. Wniesienia Opłaty w formie przedpłaty zgodnie z Cennikiem. Opłata za zarezerwowaną Usługę medyczną dokonywana jest przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem za pośrednictwem platformy Przelewy24. Opłata stanowi kwotę brutto i wyczerpuje wszelkie należności za zarezerwowaną Usługę medyczną;
  4. Przejścia procesu weryfikacji zgłoszenia rezerwacyjnego.
 6. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia rezerwacyjnego Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem uprawnia do odbycia telekonsultacji z Lekarzem.
 7. Zawarcie umowy na Usługę medyczną pomiędzy Użytkownikiem lub Osobą niebędącą Użytkownikiem a Lekarzem następuje w momencie rozpoczęcia przez Lekarza realizacji konsultacji w panelu administracyjnym Serwisu lub w momencie potwierdzenia przez Lekarza możliwości realizacji Usługi medycznej zgodnie z funkcjonalnością Serwisu.
 8. Po prawidłowym przeprowadzeniu telekonsultacji, Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem otrzyma na wskazany przy rezerwacji Usługi medycznej adres e-mail lub numer telefonu E-receptę, E-zwolnienie lub E-skierowanie.
 9. Po zrealizowaniu Usługi medycznej Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem otrzyma od Lekarza na wskazany przy rezerwacji Usługi medycznej adres e-mail fakturę lub paragon za Usługę medyczną. Użytkownik lub osoba niebędąca Użytkownikiem wyraża zgodę na otrzymanie faktury lub paragonu za Usługę medyczną w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu e-mail.
 10. Lekarz podejmuje samodzielnie decyzję o udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz o zasadności wystawienia E-recepty, E-zwolnienie, E-skierowania. Lekarz może odmówić wystawienia E-recepty, E-zwolnienie, E-skierowania w przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności jego wystawienia. W razie odmowy wystawienia E-recepty, E-zwolnienie lub E-skierowania Opłata podlega pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą opłacie za konsultację telemedyczną, zaś pozostała część Opłaty w kwocie odpowiadającej opłacie za wystawienie E-recepty, E-zwolnienie lub E-skierowania podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem, w terminie 14 od dnia ujawnionej w ramach funkcjonalności Serwisu odmowy przez Lekarza wystawienia E-recepty, E-zwolnienie lub E-skierowania.
 11. W trakcie dokonywania przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem rezerwacji Usługi medycznej za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji o stanie zdrowia, niezbędnych do wystawienia E-recepty, E-zwolnienie, E-skierowania. Dodatkowe dane medyczne zostaną przekazane do Odpowiedniego Lekarza. W przypadku dalszych wątpliwości, co do danych wskazanych w Formularzu zgłoszenia, Odpowiedni Lekarz może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Użytkownikiem lub Osobą niebędącą Użytkownikiem.
 12. W momencie dokonywania rezerwacji Usługi medycznej Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem oświadcza, że jest świadoma, że telemedyczna konsultacja lekarska, podczas której Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem może uzyskać receptę na leki, zwolnienie lekarskie lub skierowanie na badanie diagnostyczne, nie zastępuje osobistego badania lekarskiego.
 13. Lekarz nie wystawia recept na leki o działaniu narkotycznym, nasennym z benzodiazepiną oraz inne leki psychoaktywne.Leki dostępne są w słowniku, aby zaproponować zamiennik na podstawie opisanych dolegliwości.
 14. Maksymalna ilość leku na recepcie to taka, która wystarczy na okres 3 miesięcy leczenia.
 15. Decyzję o ilości leku i opakowań podejmuje lekarz na podstawie wywiadu medycznego, ilość ta może być mniejsza, niż zgłoszona przez pacjenta.

§4 WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usługi medycznej zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem lub Osobą niebędącą Użytkownikiem a Lekarzem na zasadach określonych w Regulaminie poprzez łączne spełnienie przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem następujących warunków:
  1. Wypełnienie wszystkich obowiązkowych pół Formularza zgłoszenia,
  2. Akceptację Regulaminu,
  3. Podanie niezbędnych do świadczenia Usług medycznych danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia,
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych,
  5. Dokonanie Opłaty za zarezerwowaną Usługę medyczną zgodnie z Cennikiem,
  6. Potwierdzenie przez Lekarza możliwości wykonania Usługi medycznej lub przystąpienie przez lekarza do rozpoczęcia realizacji konsultacji w panelu administracyjnym Serwisu.
 2. W celu dokonania rezerwacji Usługi medycznej przez Użytkownika konieczne jest założenie Konta w Serwisie. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez E-recepta.net.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również adres zamieszkania i adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podanymi danymi. Wszelkie treści wysyłane Użytkownikowi lub otrzymane od Użytkownika z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji Konta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Użytkownika.
 4. Po wprowadzeniu przez Użytkownika niezbędnych danych, koniecznych do założenia Konta w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu, Serwis wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest zachować poufność hasła pozwalającego na logowanie do Konta Użytkownika.
 5. Osoba niebędąca Użytkownikiem może dokonać rezerwacji Usługi medycznej bez zakładania konta w Serwisie, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie głównej Serwisu.
 6. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może dokonać rezerwacji Usługi medycznej po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Posiadanie Konta pozwala na skrócenie procedury rezerwacyjnej.
 7. Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Lekarzem przed wykonaniem przez Lekarza Usługi medycznej.
 8. W celu realizacji rezerwacji Usługi medycznej, E-recepta.net jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem otrzymanych od Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem w ramach funkcjonalności Serwisu. Na skutek udostępnienia danych Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Lekarzem a Użytkownikiem lub Osobą niebędącą Użytkownikiem na czas wykonania Usługi medycznej zarezerwowanej za pośrednictwem Serwisu i wygasa z upływem 48 godzin od jej zakończenia, pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem Opłaty zgodnie z Cennikiem.
 10. Lekarz ma prawo odmówić realizacji Usługi medycznej bez podania przyczyny. W takim wypadku dokonywany jest pełen zwrot poniesionej przez Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem opłaty, bezpośrednio na rzecz tych osób, w terminie 14 od dnia ujawnionej w ramach funkcjonalności Serwisu odmowy przez Lekarza realizacji Usługi medycznej.
 11. Opłaty pobierane są od Użytkowników lub Osób niebędących Użytkownikami za pośrednictwem portalu – usług Przelewy 24.
 12. Użytkownik lub osoba niebędąca Użytkownikiem zleca E-recepta.net zarządzanie środkami pochodzącymi z Opłaty do czasu realizacji Usługi medycznej.
 13. Rozliczenie rezerwacji Usługi medycznej przebiega na następujących zasadach:
  1. po złożeniu przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem rezerwacji Usługi medycznej, Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem przekierowana zostaje do strony za pomocą której pobierana jest Opłata. Opłata wpływa na dedykowany numer rachunku w serwisie Przelewy24 prowadzony we własnym imieniu przez E-recepta.net.
  2. środki znajdujące się na rachunku, o którym mowa powyżej należą do czasu realizacji Usługi medycznej do Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem. E-recepta.net zarządza zgromadzonymi na rachunku środkami we własnym imieniu na zlecenie Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem.
 14. Lekarz nabywa prawo do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku i pochodzących z Opłat za Usługi medyczne świadczone przez Lekarza w miesiącu, w którym nastąpi realizacji Usług medycznych na rzecz Użytkowników i Osób niebędących Użytkownikami po dokonaniu potrącenia wynagrodzenia należnego E-recepta.net przez E-recepta.net.
 15. Wypłata należnego Lekarzowi wynagrodzenia za Usługi medycznej następować będzie na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług, zawartej pomiędzy E-recepta.net a Lekarzem.

§5 WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI E-recepta.NET

 1. E-recepta.net nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych i udostępnianych przez Lekarzy w ramach funkcjonalności Serwisu a dotyczących oferowanych Usług medycznych. E-recepta.net odpowiada wyłącznie za dokładność, kompletność i poprawność informacji oraz danych wyświetlanych na stronie Serwisu.
 2. E-recepta.net nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikiem lub Osobą niebędącą Użytkownikiem a Lekarzem.
 3. E-recepta.net nie świadczy Usług medycznych, a także nie jest podmiotem leczniczym wykonującym jakiekolwiek czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub medycznych, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, brak wykonania, jakość tych usług.
 4. E-recepta.net nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Usług medycznych leżących po stronie Użytkownika lub Lekarza.
 5. E-recepta.net nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług medycznych przez Lekarzy.
 6. E-recepta nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z uwagi na wystąpienie przypadków siły wyższej, przez które rozumie się przyczyny nagłe, niezależnych od E-recepta.net, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne.

§6 REKLAMACJE

 1. E-recepta.net dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące zarezerwowanych Usług medycznych należy składać pisemnie na adres DT Soft Sp. z o.o. ul. Stalowa 17 41-506 Chorzów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@E-recepta.net Reklamacje dotyczące Usług medycznych rozpatrywane są przez Odpowiednich Lekarzy.
 3. Dla prawidłowego złożenia reklamacji w formie elektronicznej Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem powinna wskazywać dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji. Dla prawidłowego złożenia reklamacji w formie pisemnej należy określić dodatkowo
 4. przedmiot reklamacji, żądanie Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem, wskazać datę rezerwacji Usługi medycznej, której dotyczy Reklamacja.
 5. Reklamacja rozpatrzona zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 6. W sytuacji gdy dane podane w Reklamacji są niekompletne i wymagają uzupełnienia, E-recepta.net lub Lekarz zwróci się przed rozpatrzeniem Reklamacji o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych informacji powoduje zawieszenie terminu na rozpatrzenie Reklamacji.
 7. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez te osoby sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której dokonano złożenia Reklamacji.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Lekarza reklamacji w zakresie Usług medycznych, dokonana zostanie odpowiednia korekta E-recepty, E-zwolnienie, E-skierowania lub zwrócona zostanie Opłata uiszczona za rezerwację Usługi medycznej, na wskazany przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem numer rachunku bankowego, w terminie 14
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 obowiązek dokonania korekty faktury spoczywa na Lekarzu.
 10. Nieznajomość przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem treści niniejszego Regulaminu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub Reklamacji względem E-recepta.net.
 11. Użytkownik lub Osobą niebędąca Użytkownikiem może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu (błąd w Serwisie) do E-recepta.net na adres e-mail: kontakt@E-recepta.net

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem, będąca jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy pomiędzy Lekarzem a Użytkownikiem lub Osobą niebędącą Użytkownikiem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
 2. Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem może odstąpić od umowy, składając Odpowiedniemu Lekarzowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia, na adres e-mail kontakt@E-recepta.net Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeśli wykonana została w pełni usługa za wyraźną̨ zgodą Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane od Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem Opłaty. Zwrot środków dokonany zostanie na rzecz Użytkownika lub Osoby niebędącej Użytkownikiem niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpieniu od umowy. Lekarz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania E-recepta.net o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika lub Osobę niebędącą Użytkownikiem.

§8 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu E-recepta.net i Osób niebędących Użytkownikami Serwisu E-recepta.net jest DT Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Stalowa 17 (41-506), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692041, NIP 6312672729, REGON: 368078770
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie DT Soft Sp. z o.o., z którym można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: kontakt@E-recepta.net bądź pocztą tradycyjną na adres Stalowa 17, 41-506 Chorzów.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników i Osoby niebędące Użytkownikami za pośrednictwem Formularzy elektronicznych Serwisu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług medycznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Zakres zbieranych danych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane o stanie zdrowia.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Brak zgody na przetwarzanie wskazanych danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji celów, dla których zgoda ta miałaby zostać udzielona.
 6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu obowiązywania umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane medyczne pacjentów będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.), czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. Lekarze wystawiający E-receptę, E-skierowanie, E-zwolnienie,
  2. Lekarze wykonujący telemedyczną konsultację,
  3. Pracownicy administracyjni,
  4. Firmy księgowe,
  5. Dostawcy systemu płatności on-line,
  6. Dostawcy usług i systemów IT.
 8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ma podstawy sądzić, że Administrator danych osobowych przetwarza dane niezgodnie z rozporządzeniem RODO. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników i Osób niebędących Użytkownikami znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności Serwisu internetowego E-recepta.net

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Użytkownik i Osoba niebędąca Użytkownikiem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępniony zostaje na głównej Stronie Serwisu, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
 2. E-recepta.net zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią.
 3. O przeniesieniu całości lub części praw i obowiązków zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem informowana jest poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Serwisu.
 4. Użytkownik i Osoba niebędąca Użytkownikiem nie może bez pisemnej zgody E-recepta.net przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią.
 5. Użytkownik, celem usunięcia swojego Konta w Serwisie, dokonuje zgłoszenia żądania usunięcia Konta na adres e-mail kontakt@E-recepta.net wskazując cel wiadomości – „usunięcie Konta”. Usunięcie Konta następuje w terminie 14 dni.
 6. E-recepta.net zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem może zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Regulaminu.
 7. O zmianach Regulaminu E-recepta.net poinformuje na stronie Serwisu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 8. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 10. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby E-recepta.net.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021