Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Easy Med Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Stalowa 17 (41-506), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692041, NIP 6312672729, REGON: 368078770

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Easy Med Sp. z o.o., z którym można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: [email protected] bądź pocztą tradycyjną na adres Stalowa 17, 41-506 Chorzów.

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników i Osoby niebędące Użytkownikami za pośrednictwem Formularzy elektronicznych Serwisu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie i w celu realizacji usługi czatu z lekarzem.

Zakres zbieranych danych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres e-mail, pesel, dane dotyczące zakresu świadczeń objętych posiadanych przez pacjenta pakietów opieki medycznej, dane o stanie zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Brak podania wskazanych danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji celów oraz wykonania usługi. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawach prawnych:
art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem ochrony zdrowia.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń osób, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe w związku z skorzystaniem przez pacjenta z czatu przez okres 60. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych. Dane medyczne pacjentów będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020 poz. 849), czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkami wskazanymi w tejże ustawie.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany za wyjątkiem profilowania.

Odbiorcami danych osobowych w szczególności mogą być:

Podmioty uprawnione przepisami prawa, dostawcy usług i systemów IT odpowiedzialni za poprawne funkcjonowanie usługi, firmy księgowe, dostawcy systemu płatności on-line, Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik lub Osoba niebędąca Użytkownikiem ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli ma podstawy sądzić, że Administrator danych osobowych przetwarza dane niezgodnie z rozporządzeniem RODO. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.